adv-course-banner-seo

Advanced Adventurer

จบหลักสูตร Open Water มาแล้ว ต้องการฝึกทักษะให้มากขึ้น สามารถดำน้ำได้ลึกถึง 30 เมตร เรียนรู้เรื่องเข็มทิศ ดำน้ำในที่มืด หรือดำน้ำกลางคืน ควบคุมการลอยจม ต้องหลักสูตร Advanced Open Water นี้เลย

wreck diving

Wreck Diving Speciality

หลักสูตรนี้สอนให้คุณเรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการดำน้ำกับซากเรือจมที่อยู่ใต้ท้องทะเล มีอะไรต้องทราบ และควรระมัดระวัง เมื่อสำเร็จหลักสูตรคุณจะได้รับประกาศนียบัตร SSI Wreck Diving